Tag: Coastline

Photos Around Monterey, California

Here are some various photos I took while at Monterey, California.